Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki

1. Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska oraz higieny wypoczynku i rekreacji;
2) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:
a) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia;
b) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz środków transportu osobowego.
2. Do zadań pracowników Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie czynności kontrolnych:
a) urządzeń do zaopatrywania w wodę do spożycia przez ludzi;
b) zakładów opieki zdrowotnej;
c) obiektów użyteczności publicznej;
d) środków transportu publicznego.
2) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
3) pobieranie do badań prób wody z urządzeń do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz zbiorników wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych;
4) prowadzenie nadzoru nad jakością wody poprzez wykonywanie czynności związanych z monitoringiem jakości wody;
5) opracowywanie analiz i ocen stanu higieniczno-sanitarnego z zakresu działania Sekcji;
6) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
7) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie i aktywne uczestnictwo w organizowanych naradach i szkoleniach.