Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki
Kompetencje i przedmiot działania.

1. Do zadań Stanowiska ds. Higieny Pracy należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy;
2) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:
a) warunków środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
b) przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje chemiczne lub ich mieszaniny do obrotu oraz przez użytkowników substancji chemicznych lub ich mieszanin obowiązków wynikających z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
c) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
d) przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych, detergentów oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
2. Do zadań pracowników Stanowiska ds. Higieny Pracy należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności kontrolnych w zakładach pracy według działów PKD ze szczególnym uwzględnieniem zakładów, w których występuje narażenie pracowników na działanie czynników rakotwórczych i prawdopodobnie rakotwórczych;
2) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w ramach postępowania administracyjnego w zakresie właściwości merytorycznej Stanowiska, w tym w sprawach chorób zawodowych;
3) wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4) opracowywanie analiz i ocen stanu higieniczno-sanitarnego z zakresu jego działania;
5) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
6) współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy i zakładami opieki zdrowotnej sprawującymi opiekę profilaktyczną nad pracownikami.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1065
Wprowadzony przez: Michał Wiraszka
Data opublikowania: 2012-10-30 08:10:36
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-10-30 08:25:02 Michał Wiraszka
Publikacja artykułu