Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki
Kompetencje i przedmiot działania.

1. Do zadań Sekcji Nadzoru P/Epidemicznego należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych;
2) dokonywanie ocen i analiz epidemiologicznych;
3) koordynacja działań zapobiegawczych, w szczególności w zakresie opracowywania programów zapobiegania chorobom zakaźnym oraz planów przeciwepidemicznych;
4) sprawowanie nadzoru nad zakresem i terminami szczepień ochronnych;
5) opracowywanie projektów zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
6) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach;
7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych personelowi pomocniczo-lekarskiemu;
8) współpraca z zainteresowanymi służbami i jednostkami organizacyjnymi województwa lubelskiego w zakresie opracowywania i upowszechniania procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym i postępowania w przypadku wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych;
9) koordynacja działań przygotowujących struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubelskiego do likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego oraz wystąpienia epidemii chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych;
10) podejmowanie natychmiastowych działań przeciwepidemicznych w przypadku ataku bioterrorystycznego lub wystąpienia chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych.
2. Do zadań pracowników Sekcji Nadzoru P/Epidemicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru epidemiologicznego;
2) wykonywanie czynności kontrolnych we wszystkich obiektach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz wykonywane badania diagnostyczne;
3) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4) rejestrowanie i analizowanie zdarzeń dotyczących zagrożeń epidemiologicznych (w tym bioterroryzm);
5) przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych i opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych i chemicznych oraz innych powodowanych czynnikami środowiskowymi;
6) dokonywanie okresowych ocen i analiz epidemiologicznych dotyczących chorób zakaźnych, pasożytniczych i zatruć oraz stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów – przekazywanie wniosków i zaleceń do zainteresowanych placówek i organów;
7) prowadzenie nadzoru nad ozdrowieńcami i nosicielami chorób zakaźnych w zakresie ustalonym w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeniach;
8) prowadzenie kontroli organizacji i wykonawstwa szczepień ochronnych, udzielanie w tym zakresie stosownego instruktażu;
9) propagowanie szczepień zalecanych, opracowywanie zapotrzebowań na szczepionki, zaopatrywanie w nie zakładów opieki zdrowotnej, kontrola ich przechowywania z zachowaniem „łańcucha chłodniczego” oraz racjonalnego ich wykorzystywania;
10) sporządzanie okresowych analiz stopnia uodpornienia dzieci i młodzieży w powiecie;
11) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
12) prowadzenie nadzoru w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz nad warunkami sterylizacji w podmiotach leczniczych;
13) pobieranie z ognisk chorób zakaźnych i zatruć materiału do badań bakteriologicznych;
14) przyjmowanie materiału do badań w kierunku obecności pałeczek Salmonella i Shigella od placówek służby zdrowia i pacjentów indywidualnych oraz testów biologicznej kontroli procesów sterylizacji;
15) udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk biologicznych na zdrowie ludzi;
16) prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1310
Wprowadzony przez: Michał Wiraszka
Data opublikowania: 2012-10-30 08:08:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2012-10-30 08:25:34 Michał Wiraszka
Publikacja artykułu