Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE, dalej zwanego RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że:

 

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rykach, dalej zwaną Powiatową Stacją, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach, dalej zwany Administratorem, z siedzibą w Rykach, ul. Poniatowskiego 2, 08-500 Ryki, Nr tel./fax 818651637,psse.ryki@pis.gov.pl, https://psseryki.pis.gov.pl.

 2. W celu kontaktu z inspektorem ochrony danych w Powiatowej Stacji , mogą Państwo skorzystać z następujących możliwości:

 1. elektronicznie na adres e-mail: dpo@psseryki.idsl.pl

 2. listownie na adres: 08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2,

 3. telefonicznie na Nr tel./fax 818651637

 1. W Powiatowej Stacji są przetwarzane dane osobowe w szczególności w celu:

 1. realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego polegających na sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska,a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej,

 2. realizacji uprawnień i obowiązków świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium RP w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 3. wykonywania badań, w tym na zlecenie oraz innych zadań określonych przepisami prawa;

 1. W Powiatowej Stacji są przetwarzane dane osobowe w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),

 2. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239), oraz innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych powszechnie obowiązujących, w tym ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej zwany kpa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm);

 3. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2019 poz. 553 z póżn. zm.)

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawie wskazanych w pkt. 3 i 4, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 i 4 lub wynikających z przepisów prawa, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 3. W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Państwa danych w celach i na podstawie przepisów prawa wskazanych w pkt. 3 i 4, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;

 2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO;

 1. W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Państwa danych w celach i na podstawie przepisów prawa wskazanych w pkt. 3 i 4, nie przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania usunięcia danych osobowych,

 2. przenoszenia danych osobowych,

 3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Powiatową Stację Państwa danych na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;

 2. żądania usunięcia danych osobowych;

 3. przenoszenia danych osobowych;

 4. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO;

 1. W przypadku przetwarzania przez Powiatową Stację Państwa danych w celach określonych w pkt. 3 obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa;

 2. W przypadku przetwarzania przez Powiatową Stację Państwa danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą–podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonego celu;