Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki

 

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, w tym pochodzącej z importu, żywienia i przedmiotów użytku;
2) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:
a) warunków produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
b) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
3) zatwierdzanie oraz rejestracja zakładów podlegających nadzorowi PIS;
4) podejmowanie działań w związku z interwencjami konsumentów dot. nieprawidłowości w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków spożywczych;
5) prowadzenie dokumentacji dot. merytorycznej działalności Sekcji zgodnie z Systemem Zarządzania;
6) współpraca z organami samorządu terytorialnego.
2. Do zadań pracowników Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:
1) prowadzenie czynności kontrolnych :
a) zakładów produkcji żywności;
b) zakładów obrotu żywnością;
c) zakładów żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego;
d) środków transportu żywności;
e) wytwórni i miejsc obrotu przedmiotów użytku.
2) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
3) pobieranie do badań prób żywności, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktów z żywnością, kosmetyków oraz innych wyrobów będących w obrocie krajowym i z importu i mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi;
4) opracowywanie analiz i ocen stanu higieniczno-sanitarnego obiektów żywieniowo - żywnościowych;
5) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
6) prowadzenie działań w ramach systemu RASFF oraz współpraca w tym zakresie z innymi jednostkami na terenie województwa;
7) opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych;
8) prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku zapobiegania chorobom powstającym na tle wadliwego żywienia i szerzących się drogą pokarmową;
9) dokonywanie teoretycznych ocen wartości odżywczej żywienia w wybranych zakładach;
10) realizowanie zadań wynikających z prac problemowych i monitoringowych koordynowanych przez WSSE, GIS, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i IŻŻ;
11) współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi (NIK, Inspekcja Handlowa, Policja, Wojskowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna i innymi);
12) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie i aktywne uczestnictwo w organizowanych naradach i szkoleniach;
13) ocena przestrzegania w zakładach żywnościowo-żywieniowych zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej (GHP/GMP) oraz wdrożenia systemu HACCP;
14) prowadzenie wzmożonego nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi ze szczególnym uwzględnieniem znakowania tych środków spożywczych;
15) sprawowanie nadzoru nad żywnością genetycznie zmodyfikowaną, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego znakowania;
16) nadzór nad kosmetykami w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, powiadamianie w ramach systemu RAPEX;
17) nadzór nad wprowadzaniem do obrotu grzybów rosnących w warunkach naturalnych, świeżych lub suszonych.