Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - Ryki

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rykach,  działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263);
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. nr 11 poz. 654 wraz z aktami wykonawczymi)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 , poz.1240 z późn. zm.);
 4. statutu;
 5. regulaminu organizacyjnego PSSE w Rykach;
 6. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących inspekcji sanitarnej i zakładów opieki zdrowotnej.

Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej finansowanym z części budżetu państwa. 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Siedziba Stacji mieści się w Rykach przy ul. Poniatowskiego 2.

Stacja działa na obszarze powiatu ryckiego i do podstawowych celów należą w szczególności:

 1. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowisk;
 2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych;
 3. kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Do Stacji należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na Państwowych Inspektorów Sanitarnych;
 2. współdziałanie przy wykonywaniu badań i pomiarów środowiskowych w ramach zintegrowanego systemu badań laboratoryjnych w województwie lubelskim;
 3. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 4. działalność przeciwepidemiczna;
 5. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego;
 6. wydawanie decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
 7. przygotowywanie wniosków w sprawach wykroczeń do sądów grodzkich;
 8. przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 9. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
 10. opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji;
 11. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych.

Stacja prowadzi postępowania w sprawach chorób zawodowych w I instancji.

W celu uporządkowania i stałego usprawniania pracy Stacji, a także podniesienia poziomu jej działalności kontrolno - usługowej realizowana jest Polityka Jakości. Głównym celem Polityki Jakości jest zagwarantowanie społeczeństwu najwyższej jakości świadczonych usług.
Stacja prowadzi nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług a uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów budżetowych.